Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2018

Itä-Vantaan musiikkikoulu antaa musiikin perusopetusta taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisesti. Opetussuunnitelmaamme sisältyvät seuraavat asiat:

1. Toiminta-ajatus ja taiteen perusopetuksen tehtävä

Oppilaitoksessamme taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää musiikin opetusta. Sen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella musiikkia pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetuksella edistetään musiikin ja taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista. Opetus kehittää taiteenalalle ominaista osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on myös rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin. Opetus perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle. Musiikin opetuksessamme vahvistamme oppilaan omaehtoisen ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja. Opinnot tukevat oppilaiden luovan ajattelun ja osallisuuden kehittymistä. Taiteen perusopetus vahvistaa oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä ja se luo edellytyksiä taiteen ja taidekasvatuksen kehittämiselle Suomessa. Taiteen perusopetuksen tehtävää toteutetaan yhteistyössä muiden taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

1.1 Yleisen oppimäärän yhteiset tavoitteet

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tavoitteena on elinikäisen taidesuhteen ja kulttuurisen osallisuuden edistäminen. Musiikin yleisen oppimäärän opinnot tarjoavat innostavia ja monipuolisia mahdollisuuksia musiikin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen sekä taiteesta nauttimiseen. Oppilaita kannustetaan pohtimaan musiikin ja taiteen merkitystä omassa elämässä sekä vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä musiikin keinoin. Oppilaita kannustetaan tutustumaan musiikkiin myös historiallisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. 

Yleisen oppimäärän tavoitteena on oppimisen ilon, opiskelumotivaation ja luovan ajattelun edistäminen. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet ja lähtökohdat. Oppilasta kannustetaan ja ohjataan valitsemaan itselleen merkityksellisiä tapoja tehdä musiikkia. Yleisen oppimäärän opinnoissa oppilaat voivat kokeilla, harjoitella ja soveltaa taiteenalansa ilmaisukeinoja moniaistisesti. Opetus tukee oppilaiden ajattelun taitojen ja monilukutaidon kehittymistä myös taiteiden ja tieteiden välisyyttä hyödyntämällä.

Takaisin ylös.

2. Arvoperusta

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat arvoperustaan, jonka mukaan taiteen perusopetus rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden kunnioitukselle. Ihminen rakentaa elämäänsä toimimalla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristönsä kanssa. Taiteen perusopetus perustuu käsitykseen jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta ja arvokkuudesta yksilönä ja yhteisöjen jäsenenä. Opetuksessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja kunnioitetaan sukupuolen moninaisuutta. Opetus tukee ihmisenä kasvamista ajattelun taitoja ja luovuutta kehittämällä.

Taiteeseen sisältyvät esteettisyyden, eettisyyden ja ekologisuuden kysymykset ohjaavat pohtimaan ja arvioimaan, mikä elämässä on merkityksellistä ja arvokasta. Taiteen perusopetuksessa luodaan pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle tulevaisuudelle.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a §:n mukaan (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että kolmivuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden kanssa. Se nähdään osana oppilaitoksen opetussuunnitelmaa. Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 6 §:n 2 momentin mukaan koulu huolehtii myös siitä, että oppilaitoksella on myös yhdenvertaisuussuunnitelma.

2.1 Oppimiskäsitys

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet perustuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja toimimaan tavoitteiden suuntaisesti sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista. Kokemukset ja vuorovaikutus ympäristön kanssa samoin kuin eri aistien käyttö ja kehollisuus ovat oppimisen kannalta olennaisia.

Taiteen perusopetuksessa oppiminen on yksilöllistä ja yhteisöllistä tietojen ja taitojen rakentamista, joka vahvistaa oppilaan kulttuurista osallisuutta ja edistää hänen hyvinvointiaan. Oppiminen on kaikilla taiteenaloilla kokonaisvaltainen ja vuorovaikutteinen prosessi, joka kehittää oppilaan tietoja ja taitoja monipuolisesti. Se on erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista.

Oppilaita ohjataan ymmärtämään kokemuksiaan, tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä tietoa oman oppimisensa kehittämiseen. Harjoittelu ja harjoittelemaan oppiminen ovat merkityksellisiä taitojen kehittymisen kannalta. Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ja kannustava ohjaus ja palaute vahvistavat oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen, myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa oppimista edistävää vuorovaikutusta.

2.2 Oppimisympäristöt

Taiteen perusopetuksessa oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja käytäntöjä, joissa taiteenalan opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Lähtökohtana on, että oppimisympäristöt ovat fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallisia, ilmapiiriltään myönteisiä. 

Monipuolisten oppimisympäristöjen tarkoituksena on tukea oppilaiden kasvua ja innostaa heidät oppimiseen. Ne myös tarjoavat jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden kehittää osaamistaan sekä kokea onnistumisia. Tavoitteena on, että oppimisympäristöt luovat edellytykset taiteenalalle ominaiseen aktiiviseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa sekä myöskin taiteiden välisesti.

Musiikillisten oppimisympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä otetaan huomioon oppilaiden tarpeet, taidot ja kiinnostuksen kohteet. Asianmukaiset tilat, työvälineet ja materiaalit sekä tieto- ja viestintäteknologian tarkoituksenmukainen käyttö antavat mahdollisuuden musiikin opiskeluun opetussuunnitelman perusteiden
mukaisesti.

Oppimisympäristöjen valinnassa otetaan huomioon myös ulkopuolisten toimijoiden tarjoamat mahdollisuudet. Erilaiset yhteistyöhankkeet muiden alojen toimijoiden ja organisaatioiden kanssa tuovat sosiaalisen ja yhteiskunnallisen sekä historiallisen näkökulman osaksi opintoja.

Takaisin ylös.

 

3. Toimintakulttuuri

Tavoitteena on luoda oppimista ja kestävää hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria, mikä edellyttää aitoa kohtaamista sekä välittävää ja kunnioittavaa vuorovaikutusta. Lähtökohtana on yhteisön jäsenten kokemus osallisuudesta, joka syntyy yhdessä toimimisesta ja kaikkien ottamisesta mukaan toimintaan. Kannustavassa toimintakulttuurissa hyväksytään myös oppiminen epäonnistumisten kautta. Arjen valinnoissa ja toiminnassa otetaan huomioon kestävä elämäntapa, kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus.

Oppilaitoksen toimintakulttuuri muotoutuu musiikin taiteen perusopetuksen työtä ohjaavien normien tulkinnasta, vakiintuneista käytännöistä sekä sen jäsenten ajatteluja toimintatavoista. Yhteinen toimintakulttuuri edistää taiteen perusopetuksen tehtävän, arvo-perustan ja oppimiskäsityksen mukaisen opetuksen toteuttamista. Se tulee näkyväksi kaikessa toiminnassa ja vaikuttaa oppilaan kokemukseen osallisuudesta ja opetuksen laadusta. Yhteinen toimintakulttuuri ohjaa myös musiikkiin liittyvien oikeudellisesti suojeltujen etujen kuten sananvapauden, yksityisyyden suojan ja tekijänoikeuksien tuntemiseen.

Toimintakulttuurin kehittäminen tarkoittaa jatkuvaa pedagogiikan ja taiteenalan osaamisen kehittämistä. Olennaista on oppilaitoksen avoin johtaminen sekä opetuksen arkikäytäntöjen organisointi, suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta tarvitaan sekä oppilaitosyhteisön sisäisessä että huoltajien ja muiden tahojen kanssa tehtävässä yhteistyössä.

3.1 Työtavat musiikin opetuksessa

Työtapojen valinnan lähtökohtana ovat musiikin yleisen oppimäärän tavoitteet sekä oppilaiden tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Tavoitteena on, että valitut työtavat ja opiskeluympäristöt sallivat monipuolisen työskentelyn sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että oppilaat saavat tilaisuuksia kehittää yhteismusisoinnin taitojaan.

Työtapojen valinnalla voidaan vahvistaa oppilaan motivaatiota ja itseohjautuvuutta ja oppimaan oppimisen taitoja, kun oppilasta ohjataan työskentelyn suunnitteluun ja arviointiin. Työskentelyssä hyödynnetään teknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Takaisin ylös.

4. Opintojen laajuus

4.1 Opintojen rakenne

Yleisen oppimäärän opinnot musiikin alalla muodostuvat musiikin perusopinnoista ja teemaopinnoista sekä mahdollisesta varhaisiän kasvatuksesta. Taiteen perusopetusta voidaan järjestää myös aikuisille.

Yleisen oppimäärän yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen. Teemaopintojen tarkoituksena on yhteisissä opinnoissa hankittujen taitojen laajentaminen. Koulu tarjoaa keskenään vaihtoehtoisia teemaopintojen opintokokonaisuuksia ja määrittelee yhteisten opintojen ja teemaopintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. 

4.2 Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen

Opetussuunnitelman tavoitteita voidaan tarvittaessa yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä ja tarpeita. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely. Mahdollisuudesta yksilöllistää oppimäärää keskustellaan vanhempien kanssa.

Takaisin ylös.

5. Arviointi ja sen tehtävä musiikin opetuksessa

Arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilaan oppimista, tukea hänen edistymistään opinnoissa ja kehittää hänen edellytyksiään itsearviointiin. Palautteella ohjataan oppilasta omien tavoitteiden suuntaiseen opiskeluun sekä oman oppimisprosessin ymmärtämiseen. Oppilaan työskentelyä arvioidaan monipuolisesti. Arviointi on oppimiseen kannustavaa, oikeudenmukaista ja eettisesti kestävää.

Musiikin yleisessä oppimäärässä arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan musiikkiopintojen edistymistä. Siksi se on oleellinen osa jokaista oppimisprosessia ja opettamista. Palautteen ja arvioinnin antamisessa kiinnitetään huomiota erityisesti oppimisprosessiin ja sen aikana tapahtuneisiin muutoksiin. Tavoitteena on, että arviointi tukee oppilaan itsetunnon sekä oppimaan oppimisen, itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin taitojen kehittymistä. Arviointia kohdistuu työskentelyyn ja tavoitellun osaamisen karttumiseen.

5.1 Arviointi opintojen aikana

Oppilasta perehdytetään taiteenalan(musiikin) arvioinnin, periaatteisiin ja käytäntöihin. Oppilaan oppimista ohjataan ja arvioidaan monipuolisesti ja vuorovaikutteisesti edistäen oppilaiden osallisuutta opetuksen eri vaiheissa. Oppilaita ohjataan oman oppimisen pohdintaan itsearviointi- ja vertaisarviointitaitoja kehittämällä sekä havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä ja antamaan rakentavaa palautetta. Arviointi ei kohdistu opiskelijoiden arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Monipuolinen ja rohkaiseva arviointipalaute auttaa oppilasta vähitellen asettamaan opiskelulle myös omia tavoitteita. Lisäksi arvioinnin tarkoituksena on motivoida oppilasta opetuksen aikana ja tuottaa opettajalle tietoa siitä, miten opetusta tulisi jatkossa suunnata. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan tietoa oppilaan vuoden aikana suorittamista opintokokonaisuuksista. 

5.2 Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustaminen tehdään perustuen selvityksiin oppilaan opinnoista tai näyttöihin osaamisesta.

5.3 Todistukset ja niihin merkittävät tiedot

Oppilaalle annetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut sekä yleisen oppimäärän yhteiset opinnot että teemaopinnot.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen tulee sisältää
seuraavat asiat:

 • todistuksen nimi
 • koulutuksen järjestäjän nimi
 • oppilaitoksen nimi
 • taiteenala
 • oppilaan nimi ja henkilötunnus
 • opiskeluaika vuosina
 • oppilaan suorittamat yleisen oppimäärän yhteiset opinnot
 • kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus
 • oppilaan suorittamat yleisen oppimäärän teemaopinnot
 • rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
 • merkintä, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen päättämien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaisesti.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus voi sisältää liitteitä.

Osallistumistodistus oppilaan suorittamista taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opinnoista

Oppilaalle annetaan pyydettäessä osallistumistodistus suorittamistaan taiteenalan yleisen oppimäärän opinnoista, jos opinnot keskeytyvät tai oppilas tarvitsee niitä muusta syystä. Osallistumistodistus voi sisältää liitteitä.

Takaisin ylös.

6. Musiikin yleisen oppimäärän tehtävä

Musiikin yleisen oppimäärän taiteen perusopetuksen tehtävänä on luoda edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle. Tavoitteena on tukea oppilaan omaehtoista musiikin harrastamista. Opiskelussa korostuvat musiikin harrastamisen ja yhteismusisoinnin ilo sekä oppilaan vapaus toteuttaa itseään oman musiikin tekemisen ja kokemisen kautta.

Oppilasta kannustetaan esteettisen ja luovan ajattelun sekä sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan lähtökohdat ja kiinnostuksen kohteet sekä tuetaan oppilaiden myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kehittymistä. Opintojen edetessä oppilas oppii tunnistamaan musiikilliset vahvuutensa ja löytää omat tapansa musiikin harrastamiseen. Oma musiikkiharrastus asettuu osaksi elävää ja toimivaa musiikkikulttuuria sekä koko taiteiden kenttää.

6.1 Varhaisiän musiikkikasvatus 

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on lapsen luovuuden, musiikillisten valmiuksien ja itsetunnon kehittäminen. Myönteiset musiikilliset elämykset muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmille musiikkiopinnoille. Leikinomaisella toiminnalla edistetään lapsen ryhmässä toimimisen taitoja ja oppimisvalmiuksia. Kokemuksia ja elämyksiä vahvistetaan ottamalla toiminnassa huomioon oppimisen moniaistisuus ja muiden taiteenalojen tarjoamat mahdollisuudet. Varhaisiän musiikkikasvatukseen voi sisältyä instrumenttiopintoihin valmentavaa opetusta sekä esim. Suzuki- tms. opetusta.

Takaisin ylös.

7. Musiikin yhteiset opinnot

Yleisen oppimäärän yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojenhankkiminen, joihin kuuluu myös esittäminen sekä yhteismusisoinnin perustaitojen kehittäminen. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden vahvuudet, lähtökohdat ja kiinnostuksen kohteet. Koulu määrittelee yhteisten opintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet. Yksittäinen opintokokonaisuus voi sisältää tavoitteita perusteiden eri tavoitealueilta. Laskennallinen laajuus on 300
tuntia ja tunti on 45 minuuttia.

Tavoitteet

Soittaminen ja laulaminen

Opetuksen tavoitteena on:

 • tutustuttaa oppilas valitsemaansa instrumenttiin tai instrumentteihin
 • ohjata oppilasta harjoittelemaan soittamisen, laulamisen ja yhteismusisoinnin perustaitoja
 • ohjata oppilasta musiikin merkitsemistapojen ymmärtämiseen ja lukemiseen
 • ohjata oppilasta omaksumaan hyviä harjoittelutapoja ja harjoittelemaan säännöllisesti.

Esittäminen ja ilmaiseminen

Opetuksen tavoitteena on:

 • tarjota oppilaalle tilaisuuksia esiintymisen harjoittelemiseen
 • ohjata oppilasta toteuttamaan oma osuutensa osana musiikillista kokonaisuutta
 • ohjata oppilasta musiikilliseen ilmaisuun
 • rohkaista oppilasta tuottamaan omia musiikillisia ideoita ja ratkaisuja.

Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen

Opetuksen tavoitteena on:

 • ohjata oppilasta kuuntelemaan musisointiaan ja hahmottamaan musiikkia kuulonvaraisesti
 • opastaa oppilasta havainnoimaan myös muiden oppilaiden musisointia
 • kannustaa oppilasta kuuntelemaan musiikkia monipuolisesti

Taiteidenvälinen osaaminen

Opetuksen tavoitteena on:

 • tarjota oppilaalle tilaisuuksia toiseen taiteenalaan ja sen ilmaisukeinoihin tutustumiseen.

Keskeiset sisällöt

Musiikin yhteisten opintojen keskeisenä sisältönä ovat musisoinnin perustaitojen harjoitteleminen ja musiikin hahmotuskyvyn kehittäminen. Opinnoissa tutustutaan musiikin eri lajeihin ja niiden perusohjelmistoon soittaen, laulaen ja kuunnellen. Opetukseen sisältyy myös tutustumista muiden taiteenalojen ilmaisukeinoihin. Koulu täsmentää opintojen sisältöjä tarpeiden pohjalta. Teknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään musiikin opiskelussa ja omaehtoisessa musisoinnissa. Tässä alustoina voivat olla mm. puhelimet, tabletit ja tietokoneet.

Takaisin ylös.

8. Musiikin teemaopinnot

Teemaopintojen tarkoituksena on yhteisissä opinnoissa hankittujen taitojen kehittäminen edelleen. Koulutuksen järjestäjä voi tarjota oppilaiden valittavaksi keskenään vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia. Yksittäinen opintokokonaisuus voi sisältää tavoitteita perusteiden eri tavoitealueilta. Tavoitteena on, että oppilas löytää opintojen aikana omat musiikillisen ilmaisun tapansa. Opetuksessa painotetaan yhteismusisointia ottaen huomioon oppilaan valmiudet ja kiinnostuksen kohteet. Laskennallinen laajuus on 200 tuntia ja tunti on 45 minuuttia

Tavoitteet

Soittaminen ja laulaminen

Opetuksen tavoitteena on:

 • ohjata oppilasta kehittämään instrumentti- ja yhteismusisointitaitojaan omankiinnostuksensa mukaisesti
 • tukea oppilaan säännöllistä harjoittelua
 • ohjata oppilasta käyttämään musiikin hahmottamistaitojaan musisointinsa tukena
 • ohjata oppilasta kuulonsuojeluun.

Esittäminen ja ilmaiseminen

Opetuksen tavoitteena on:

 • ohjata oppilasta esiintymään erilaisissa tilanteissa ja kokoonpanoissa
 • ohjata oppilasta elävään musiikilliseen ilmaisuun
 • ohjata oppilasta improvisointiin, sovittamiseen ja säveltämiseen.

Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen

Opetuksen tavoitteena on:

 • ohjata oppilasta kuuntelemaan omaa musisointiaan myös osana musiikillista kokonaisuutta
 • tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi ja motivoituneeksi musiikin kuuntelijaksi
 • opastaa oppilasta hahmottamaan ja jäsentämään musiikkia kuulonvaraisesti.

Taiteidenvälinen osaaminen

Opetuksen tavoitteena on:

 • tarjota oppilaalle tilaisuuksia luovaan tekemiseen ja taiteidenväliseen työskentelyyn

Musiikkiteknologia

Opetuksen tavoitteena on:

 • tarjota oppilaalle valmiuksia musiikkiteknologian käyttöön osana opiskelua ja musisointia

Keskeiset sisällöt

Musiikin teemaopintojen keskeisenä sisältönä ovat musiikillisten taitojen monipuolinen harjoitteleminen. Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon oppilaiden kiinnostuksen kohteet. Opinnoissa syvennetään musiikin lajien ja muiden taiteenalojen ilmaisukeinojen tuntemusta. Koulu voi tarkentaa opintojen sisältöjä paikallisten opetuksen tavoitteiden ja tarpeiden pohjalta.

Takaisin ylös.

9. Oppilaaksi ottaminen

Oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

9.1 Aikuisten musiikin opetus

Aikuisten opetuksessa noudatetaan musiikin yleisen oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Aikuisten musiikinopetusta järjestettäessä otetaan huomioon aikuisten harrastajien toisistaan poikkeavat musiikilliset valmiudet ja kiinnostuksen kohteet. Opetuksessa korostuu opiskelijan oma-aloitteisuus sekä yksilöllisyys ja hänen tarpeensa ja kykynsä ohjata omaa oppimistaan. Osallistuminen opiskelun suunnitteluun, vuorovaikutus ja arviointi sekä kannustava ja myönteinen palaute ovat onnistuneen opiskelun edellytyksiä.

Takaisin ylös.

10. Yhteistyö huoltajien kanssa

Yhteistyö vanhempien ja huoltajien kanssa tukee opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Arjen kohtaamiset, opetuksen suunnittelu, avoimien ovien päivät, lukukausien päättäjäiset ja konsertit ovat yleisiä yhteistyömuotoja oppilaiden huoltajien kanssa.

10.1 Yhteistyö kolmansien tahojen kanssa

Yhteistyöllä kolmansien tahojen kanssa annetaan oppilaille mahdollisuus soveltaa oppimistaan käytäntöön. Tätä tukevat kilpailut, tapahtumat, kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö ja vierailut.

Takaisin ylös.

11. Toiminnan jatkuva kehittäminen

Itä-Vantaan musiikkikoulu panostaa toimintansa jatkuvaan kehittämiseen. Tavoitteena on avoin ja eteenpäin vievä ilmapiiri, jossa uusien sisältöjen ja toimintatapojen kokeileminen ja toteuttaminen sekä arviointi koettaisiin myönteisesti. Toiminnan kehittämiseen koulussamme vaikuttavat niin opettajat kuin oppilaat ja heidän kiinnostuksen kohteensa sekä musiikkikasvatuksen ja musiikin muuttuvat ja elävät käytännöt. 

Takaisin ylös.

Ota yhteyttä tai ilmoittaudu saman tien!