Opetussuunnitelma - musiikin- ja laulunopetus

Musiikin perusopetuksen yleisen oppimäärän toiminta-ajatus

1. Musiikin perusopetuksen yleisen oppimäärän toiminta-ajatus

Itä-Vantaan musiikkikoulussa järjestetään musiikin perusopetuksen yleisen oppimäärän vaatimusten mukaista musiikinopetusta.

Musiikin perusopetus on ensisijaisesti lapsille ( yli 7-vuotiaat) ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Koulu voi myös järjestää alle kouluikäisille varhaisiän opetusta sekä opetusta aikuisille.

Musiikin perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen.

Musiikin opiskelun tarkoituksena on avata oppilaille uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Tehtävänä on myös kehittää oppilaiden ajattelemisen taitoja ja luovuutta elämän eri alueilla.

Yleisen oppimäärän tehtävänä on kehittää sellaisia taitoja ja tietoja, joita oppilas tarvitsee elämän eri aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhempiin opintoihin.

Takaisin ylös.

2. Arvot

Henkinen kasvu

Itä-Vantaan musiikkikoulussa opiskelija voi musiikin keinoin kehittää luovuuttaan, saada lisää itseluottamusta, kehittää persoonallisuuttaan ja jäsentää minäkuvaansa.

Ilmaisu

Musiikin monimuotoinen kenttä opitaan hallitsemaan kehittämällä musiikillisia ilmaisutaitoja yhdessä soittamalla ja muun muassa improvisointitaitoja kehittämällä. Syvemmän itsensä ilmaisemisen opetteleminen musiikin teknistä ja taiteellista osaamista kehittämällä johtaa parempaan ilmaisun vapauteen.

Sosiaaliset taidot

Hyvät vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot, joustavuus ja avoimuus, kyky muiden huomioon ottamiseen sekä avoimen ja viihtyisän ilmapiirin luominen oppimisympäristöön auttavat opiskelijan musiikkiproduktioissakin parempaan lopputulokseen.

Oppilaskeskeisyys

Opiskelijan mielipiteen huomioon ottaminen opetuksen järjestelyissä sekä opettaminen ja kannustaminen itsearviointiin opettavat opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan ja elämästään. Oppilaat ovat oppilaitoksen voimavara myös jatkuvassa opetussuunnitelmatyössä.

3. Oppilaaksi ottaminen

Oppilaaksi voidaan hyväksyä vähintään 7-vuotias lapsi tai nuori.

Takaisin ylös.

4. Opintojen rakenne ja laajuus

4.1 Opintojen rakenne

Opetus on opetussuunnitelmassa määriteltyjen opintokokonaisuuksien tavoitteiden ja sisältöjen pohjalta tasolta toiselle eteneviä opintokokonaisuuksia. Oppilas voi lukea hyväkseen muiden musiikkioppilaitosten ja tahojen antaman opetussuunnitelman mukaisen opetuksen.

Takaisin ylös.

4.2 Opintojen laajuus

Musiikin perusopetuksen yleisen oppimäärän laajuus on yhteensä 500 tuntia. Opintojen laajuuden laskennallisena perustana on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia.

Yleiseen oppimäärään kuuluvien opintokokonaisuuksien lisäksi opisto voi tarjota valinnaisia opintokokonaisuuksia.

Koulussa voidaan suorittaa myös Musiikkiopistojen liiton vaatimusten mukaisia musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän perustason tutkintoja (perustasot 1-3)

5. Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen

Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely.

Takaisin ylös.

6. Opintojen rakenne

Musiikin yleisen oppimäärän opinnot voivat muodostua kahdella tavalla:

1) useasta eri opintokokonaisuudesta, jotka laajentavat musiikillista osaamista

2) yhden opintokokonaisuuden tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen pohjalta muodostetuista musiikillista osaamista syventävistä opintokokonaisuuksista.

Yksittäisten opintokokonaisuuksien kesto ja laajuus on mainittu opetussuunnitelmassa tavoitteiden ja sisältöjen kohdalla.

Oppilas tekee oman opiskelusuunnitelmansa oppilaitoksen opetustarjonnan pohjalta. Oppilas voi koota musiikin yleisen oppimäärän opintonsa oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisista opintokokonaisuuksista joko valitsemalla eri opintokokonaisuuksia tai yhden opintokokonaisuuden tavoitteiden ja sisältöjen pohjalta rakentuvista musiikillista osaamista syventävistä tasolta toiselle etenevistä opintokokonaisuuksista. Oppilaan opintoja suunniteltaessa on otettava huomioon, että yleisen oppimäärän opintokokonaisuudet muodostavat oppilaan tavoitteita palvelevan kokonaisuuden.

Takaisin ylös.

7. Keskeiset sisällöt opintokokonaisuuksittain

Musiikin yleisen oppimäärän opintokokonaisuuksia ovat soitinopinnot. Yhtyesitto ja vapaa säestys. Opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja, jotka tukevat oppilaan oppimista ja edistävät musiikin eri alueiden ja aihepiirien integroitumista toisiinsa.

7.1 Soitinopinnot

 • Piano (klassinen/pop/jazz/vapaa säestys)
 • Kitara (klassinen/sähkö)
 • Sähköbasso
 • Rummut
 • Huilu
 • Nokkahuilu
 • Saksofoni
 • Opetusaika 30-60 min.
 • Opetusaika voi sisältää myös yhteismusisointia

yksi opintokokonaisuus 30 – 35 tuntia vähintään saman verran omaa harjoittelua

Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas

 • Kehittää instrumentin soittamisen tekniikkaansa
 • Oppii nuotinlukutaitoa ja prima vista -soittovalmiuksia
 • Oppii tulkitsemaan monipuolista ohjelmistoa
 • Oppii yhteissoittotaitoja ja saa solistisia valmiuksia
 • Saa esiintymistaitoja ja oppii välittämään musiikillisia ajatuksiaan yleisölle.
 • Peruskurssi 1/3 vastaavat opinnot: 3 opintokokonaisuutta.
 • Peruskurssi 2/3 vastaavat opinnot: lisäksi 3 opintokokonaisuutta
 • Peruskurssi 3/3 vastaavat opinnot: lisäksi 3 opintokokonaisuutta

Takaisin ylös.

7.2 Vapaa säestys ja improvisointi (piano)

Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii käyttämään hankkimiaan soittotaitoja erilaisissa tilanteissa.

yksi opintokokonaisuus 30 – 35 tuntia vähintään saman verran omaa harjoittelua

Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas

 • Saa valmiuksia ilmaista musiikillisia ajatuksiaan ja ideoitaan improvisoimalla ja tuottamalla Ääntä ja musiikkia
 • Oppii soittamaan sekä sointumerkeistä että korvakuulolta
 • Oppii improvisointia ja transponointia ja vapautuu nuottikuvaan sidotusta soittamisesta
 • Oppii tyylinmukaista rytminkäsittelyä ja fraseerausta
 • Oppii erityylisiä säestyksiä
 • Kehittää instrumentin soittotekniikkaansa.
 • Perustaso 1/2 on 3 opintokokonaisuutta
 • Perustaso 2/2 lisäksi 3 opintokokonaisuutta

Takaisin ylös.

7.3 Yhtyesoitto

Yhtyesoitossa oppilasta ohjataan laulamaan ja soittamaan yhdessä muiden kanssa sekä toimimaan ryhmän jäsenenä. Oppilas saa ryhmästä innostusta musisointiin ja harjoitteluun.

Yksi opintokokonaisuus 40-50 tuntia.

Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas

 • Oppii yhteismusisointia ohjatusti ja itsenäisesti
 • Saa valmiuksia yhteissoinnin kehittämiseen
 • Oppii musisoimaan suhteessa muihin soittajiin ja laulajiin
 • Oppii ottamaan vastuuta erilaisten yhteismusisointitilanteiden järjestämisestä
 • Ymmärtää stemmaharjoittelun merkityksen yhteismusisoinnissa
 • Saa esiintymiskokemuksia ja oppii esiintymistaitoja

8. Yhteistyö Soivien Musikanttien kanssa

Itä-Vantaan musiikkikoulu tekee opetuksellista yhteistyötä musiikkikoulu Soivien Musikanttien kanssa. Oppilas voi valita opiskelusuunnutelmaansa kursseja myös heidän tarjonnastaan

Takaisin ylös.

9. Arviointi

9.1 arvioinnin tehtävä

Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. Arviointi on kannustavaa ja rohkaisevaa ja ohjaa oppilasta myös omien tavoitteiden asettamiseen. Monipuoliseen, jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin.

Oppilaan tulee saada työskentelystään ja suorituksistaan sanallista palautetta koko opintojensa ajan. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksessa ei käytetä numeroarvostelua.

Takaisin ylös.

9.2 Tasokokeiden arviointi

Halutessaan oppilas voi suorittaa SML:n vaatimusten mukaisia perustason tasokokeita

Perustaso 1 arvioidaan: hyväksytty/hylätty

Perustaso 2 arvioidaan:

 • Erinomainen 5
 • Kiitettävä 4
 • Hyvä 3
 • Tyydyttävä 2
 • Hyväksytty 1
 • Uusittava

Perustaso 3 arvioidaan:

 • Erinomainen 5 (21-25 p.)
 • Kiitettävä 4 (16-20 p.)
 • Hyvä 3 (11-15 p.)
 • Tyydyttävä 2 (6-10 p.)
 • Hyväksytty 1 (1-5 p.)
 • Uusittava

Tasokokeet ja tutkintolautakunnat ovat valtakunnallisten ohjeiden mukaiset.

Takaisin ylös.

10. Todistukset

Oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan 10 opintokokonaisuutta. Kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen.

Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus suoritetuista opintokokonaisuuksista.

Päättötodistus sisältää seuraavat asiat:

 • Koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi
 • Opinnot, joista päättötodistus annetaan
 • Oppilaan nimi ja syntymäaika
 • Opiskeluaika vuosina
 • Oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet ja oppilaan saaman opetuksen tuntimäärä niissä (laskennan perustana käytetään 45 minuutin pituista oppituntia)
 • Oppilaan suorittamat tasosuoritukset ja arvosanat
 • Rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
 • Lainsäädäntö, johon koulutus perustuu
 • Opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä tai kunnan päätös (päivämäärä) opetussuunnitelman hyväksymisestä
 • Maininta, että taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä koostuu vähintään kymmenestä Opintokokonaisuudesta
 • Maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien taiteen Perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2004 mukaisesti.

Takaisin ylös.

11. Varhaisiän musiikkiopinnot

Varhaisiän musiikinopetuksen tavoitteena on, että lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle. Lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin. Musiikin elementit – rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri – muodostavat opetuksen keskeisen sisällön. Elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään.

Takaisin ylös.

12. Aikuisten musiikkiopinnot

Aikuisten opetusta suunniteltaessa ja järjestettäessä otetaan huomioon, että aikuiset harrastajat ovat musiikkitaidoissaan ja -tiedoissaan hyvin eri vaiheissa ja heidän kiinnostuksen kohteensa ja harrastusmotivaationsa ovat monenlaisia. Aikuisten oppimisessa korostuu itsenäisyys ja oma-aloitteisuus, ja opetuksessa otetaan huomioon aikuisten kyky itse ohjata omaa oppimistaan ja harjoitteluaan. Osallistuminen opiskelun suunnitteluun ja arviointiin ovat onnistuneen opiskelun edellytyksiä. Sitoutuminen ja

halu oppia ja kehittyä ovat oppimisen vahva tuki, joka voi korvata esimerkiksi iän tuomia fyysisiä rajoituksia. Sosiaalinen vuorovaikutus ja yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen sekä kannustava ja myönteinen palaute ovat myös aikuisten oppimisessa tärkeitä.

Takaisin ylös.

13. Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen

Oppimäärää ja opetusta yksilöllistettäessä on otettava huomioon, että opintojen tavoitteet ovat musiikkikasvatuksellisia. Oppilaalta edellytetään kykyä käyttää annettavaa opetusta hyväkseen. Tavoitteissa painottuvat oppilaan musiikillisten kykyjen ja taitojen kehittäminen hänen omista lähtökohdistaan sekä musiikin elämyksellinen kokeminen. Opetusta voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäopetuksena.

Sakarinmäki (piano)
Knutserintie 924
01100 Sipoo

Ota yhteyttä!

Ilmoittaudu!

Kerro meistä kavereillesi

kitara